Mälardalens segelflygcenter

För medlemmarna

Senaste information från styrelse och segelflygchef

Info intern

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE – VAL AV STYRELSE

KALLELSE
ÅRSMÖTE – VAL AV STYRELSE
Härmed hälsas Eskilstuna flygklubbs medlemmar välkomna till årsmöte för val av styrelse.
Mötet äger rum i klubbstugan på Ekeby, den 24 oktober 2015, kl 11:00.
Styrelsen Eskilstuna flygklubb
genom Andreas Lundéhn, ordförandeInfo flygning

Kallelse till EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

Härmed hälsas Eskilstuna flygklubbs medlemmar välkomna till årsmöte.
Mötet äger rum i klubbstugan på Ekeby, den 5 december 2015, kl 11:00.

Dagordning:
- frågan om mötets stadgeenliga utlysande
- val av ordförande för mötet
- val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
- föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
- föredragning av revisorernas berättelse för föregående kalenderår
- fråga [...]